درخواست شتابدهی

پس از ارسال درخواست شتابدهی به دلتاگروپ ، پروفایل شما توسط دپارتمان شتابدهی ما بررسی میشود!
در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به شتابدهی دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید.